Blíži sa vyúčtovanie bytov, ako ho skontrolovať?

Vo vyúčtovaní dostanú majitelia bytov informácie aj o tom, ako sa čerpá fond opráv.

Ušetrili ste vlani za kúrenie, studenú či teplú vodu? Ak áno, koľko? Každoročne posielajú správcovia bytov do konca mája takzvané vyúčtovanie bytov.

Vyúčtovanie bytov nemá zákonom predpísanú formu, a tak sa nedá presne povedať, čo kde nájdete. Čo si však vo vyúčtovaní určite všímať a na čo si dať pozor?

"Asi každého vlastníka v prvom rade zaujíma výsledok vyúčtovania, to znamená, či môže očakávať preplatok alebo jeho zálohové platby nepokryli všetky náklady a výsledkom je nedoplatok," vraví výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva Anna Krajčiová.

Okrem výsledku si však môžete overiť, či je vo vyúčtovaní správne uvedená spotreba teplej a studenej vody. Cifry si skontrolujete podľa odpočtu pomerových meračov ku koncu roka.

Kontrolu nevynechajte ani pri spotrebe tepla na vykurovanie, a to podľa údajov na meračoch na radiátoroch či na merači tepla na vstupe do bytu. "Medzi ďalšie údaje, ktoré by si mal vlastník vo vyúčtovaní všímať, je správnosť údaju o počte osôb, ktoré byt v minulom roku užívali, a tiež to, či vyúčtovacia faktúra obsahuje všetky zálohové platby zaplatené za zúčtovacie obdobie," vyratúva Krajčiová.

Zálohové platby platia vlastníci mesiac vopred. Ak ste teda zaplatili zálohu napríklad v decembri, platbu eviduje správca za január nasledujúceho roka.

Odvážnejší skontrolujú aj výpočty

Skontrolovať správnosť jednotlivých výpočtov je však oveľa náročnejšie ako len preverenie správnych údajov.

"Vlastník bytu by mal vedieť, aké zásady pre rozpočítame jednotlivých položiek boli v dome schválené a akými predpismi sa správca pri vyúčtovaní riadi," upozorňuje šéfka združenia.

Spôsob vyúčtovania môže byť totiž v jednotlivých domoch odlišný, pretože o tom, ako sa budú rozpočítavať napríklad náklady na spotrebovanú elektrinu pri osvetlení spoločných priestorov, používaní výťahu či náklady na upratovanie spoločných priestorov, rozhodujú vlastníci bytov.

"Medzi najproblémovejšie položky vyúčtovania patrí spotreba vody, náklady na jej ohrev a náklady na vykurovanie, ktoré sú spravidla aj najvyššími nákladovými položkami vyúčtovania," dodáva Krajčiová zo Združenia bytového hospodárstva.

Ako počítajú vodu

Rozpočítanie spotreby vody či nákladov na jej ohrev býva často komplikované a nie každý má predstavu, prečo platí toľko, koľko je uvedené vo vyúčtovaní. Tieto položky bývajú často predmetom nejasností.

Krajčiová vysvetľuje, že spotreba vody v dome je meraná fakturačným meradlom na päte domu a tento údaj by mal byť aj vo vyúčtovacej faktúre.

Tento údaje je zároveň základom pre rozpočítanie nákladov na vodné a stočné pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, a to v pomere, vakom bola ich skutočná spotreba nameraná meračmi pretečeného množstva vody. Skutočnú spotrebu merajú bytové merače vody.

"Množstvo dodanej vody namerané fakturačným vodomerom je spravidla mierne vyššie než súčet spotreby zaznamenanej meradlami pretečeného množstva vody v jednotlivých bytoch a nebytových priestoroch," šéfka združenia.

Rozdiel je podľa nej rovnako nákladom domu, ktorý by mal správca vlastníkom vyúčtovať spôsobom, na akom sa majitelia bytov vopred dohodli.

Platia aj tí, čo nemíňali

Aj pri položke ohrev vody býva často problém zo strany ľudí porozumieť výpočtu. Celý náklad na ohrev je vždy rozdelený na dve časti - základnú a spotrebnú zložku.

Za vlaňajší rok tvorí základná zložka desať percent a spotrebná zložka je vo výške 90 percent z celkových nákladov.

Iné rozdelenie je pri bytových domoch, ktoré majú vlastnú domovú kotolňu. V takom prípade je základná zložka vo výške 20 percent a spotrebná 80 percent.

"Základná zložka je rozpočítaná rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v dome, zvyšné náklady, teda spotrebná zložka sa účtuje podľa spotreby," vysvetľuje Krajčiová.

"Znamená to, že aj ten užívateľ bytu alebo nebytového priestoru, ktorý počas celého roka nespotreboval žiadnu teplú vodu, má vo vyúčtovaní určitý podiel z nákladov na jej prípravu," dodáva.

Podobný princíp rozpočítania platí aj pri teple na vykurovanie, no vlastníci si môžu hlasovaním dohodnúť aj iné pravidlá. Najčastejšie sa hlasuje o zmene pomeru základnej a spotrebnej zložky tepla spotrebovaného pri vykurovaní v dome.

ČO EŠTE HĽADAJTE

Okrem výsledku vyúčtovania, teda či máte preplatok, alebo ide o nedoplatok, si skontrolujte aj tieto položky: teplo na vykurovanie, ohrev teplej vody, objem teplej a studenej vody, zrážková voda, energia spoločných priestorov, výťahy, upratovanie priestorov, komíny, poistenie domu, havarijná služba, odvoz a likvidácia odpadu či spoločná televízna anténa.

FOND OPRÁV

V ročnom vyúčtovaní bytov nájdu majitelia bytov okrem informáciách o spotrebe vody či ohrevu vody aj informácie týkajúce sa tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu za vlaňajší rok, ako aj to, ako boli peniaze z neho použité a aký je konečný zostatok.

Spôsob vyúčtovania môže byť v jednotlivých domoch odlišný.