súčasnosť firmy

Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany vznikla 23.08.1995 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom vo Veľkých Kapušanoch so spoločníkom a konateľom v jednej osobe. Špecializujeme sa na výkon správy obytných budov, zabezpečujeme činnosti a služby súvisiace so správou, poskytujeme stavebné a údržbárske práce aj ostatným obytným jednotkám a rôznym spoločnostiam a v neposlednom rade je to výroba a rozvod tepelnej energie.

Postavenie spoločnosti

MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany vykonáva výrobu a rozvod tepelnej energie na základe udeleného povolenia URSO na výrobu a rozvod energie s pôsobnosťou pre Veľké Kapušany. Centrálne vykurovanie a zároveň dodávku teplej úžitkovej vody dodávame obytným budovám, podnikateľským subjektom a štátnej správe v intraviláne mesta, čo sa zabezpečuje z 2 kotolní.

Zostávajúcu časť činnosti spoločnosti tvorí spomínaná správa bytového fondu, zabezpečenie služieb spojených so správou a prevádzkou budov od administratívy až po opravu v súlade so Zákonom NR SR č. 367/2004 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Spoločnosť je nadštandartne proefektívne orientovaná, a to tak technologickými postupmi ako aj štruktúrou činnosti, vďaka čomu poskytujeme rôzne stavebné, údržbárske, prevádzkové činnosti aj ostatným obytným budovám a organizáciám a to nielen v meste Veľké Kapušany.

Sociálny program

Spoločnosť patrí medzi veľké závody. Je to výsledkom optimalizácie stavu zamestnancov, za účelom uspokojovať požiadavky vlastníkov bytov, prispôsobenia sa normám a vyhláškam stanovených platnou legislatívou a Európskym spoločenstvom preberaným stanoveným smerniciam. Plánuje sa zavádzanie nových certifikovaných systémov, v ktorej prioritnú úlohu bude zohrávať kvalifikácia a odborný rast zamestnancov, prostredníctvom špecializovaných školení, prednášok a kurzov.

Našim cieľom je aj zužitkovať štátom ponúkané možnosti obnovy obytných domov v prospech a k spokojnosti vlastníkov bytov v správe našej spoločnosti. Z toho hľadiska produkcia a poskytovanie služieb spoločnosťou musí byť komplexne vybavené, na profesionálnej a nadštandartnej úrovni.

Flexibilita spoločnosti je zárukou skutočnosti, že spoločnosť dokáže vlastnými kapacitami a technologickými postupmi uspokojiť všetky požiadavky širokej verejnosti a zákazníkov.