správa byt. domu a NP

Správa obytného domu

V oblasti správy obytných domov sa spoločnosť opiera o dlhodobú ustálenosť výkonov. Aktuálne, na základe požiadaviek vlastníkov bytov v obytných domoch v správe našej spoločnosti bolo dohodnuté zabezpečenie ďalších služieb, za účelom využitia možnosti dotácie na odstránenie systémových porúch obytných domov. Odstránenie systémových porúch, zateplenie obytných domov certifikovaným zatepľovacím systémom, energetická hospodárnosť budovy a obnova bytového fondu predstavujú pre spoločnosť prioritu pre dlhodobú realizáciu opatrení smerujúcich k dosiahnutiu deklarovaných štandardov a Európskych noriem zameraných na zlepšenie kvality obytného prostredia.

Čas platnosti overenia bytových vodomerov sa zjednotil na 5 rokov

Bytové vodomery na teplú aj studenú vodu, namontované po 1. auguste 2019, majú jednotný čas platnosti overenia, a to päť rokov. Nové pravidlá, definované vyhláškou 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1.augusta 2019, sa týkajú všetkých bytových vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových priestoroch za fakturačným meradlom(vodomerom) a merajú spotrebu teplej a studenej vody pre užívateľské jednotky (byt, NP). Namerané spotreby na bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov za studenú a teplú vodu medzi konečných spotrebiteľov.

Čo sa zmení pre vlastníkov bytov?

Podľa starých pravidiel bola povinnosť overovania bytových vodomerov každých 6 rokov pre studenú vodu a každé 4 roky pre teplú vodu. Nesúlad overovacích období však zaťažuje vlastníkov bytov, nakoľko musia sprístupniť svoje byty na výmenu vodomerov v rozdielnych termínoch. Podľa novej vyhlášky sa môžu vodomery na studenú aj teplú vodu vymieňať každých päť rokov. Platí to pre bytové domy, ktoré si vodomery na studenú aj teplú vodu vymenia súčasne.