ekonomická správa

Ekonomická správa

Identifikačné údaje firmy:

obchodné meno
MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany
sídlo
Zoltána Fábryho 15 /100
079 01 Veľké Kapušany

IČO: 31 712 533
DIČ: 2020508204
IČ pre DPH: SK2020508204

Všeobecne náplňou útvaru je riadenie obchodnej činnosti voči zákazníkom:

 • vedenie účtovnej agendy,
 • vedenie všetkých finančných operácií súvisiace s platbami vlastníkov:
  • pri novej obytnej jednotke - otvorenie samostatného bankového účtu,
  • vedenie hotovostnej pokladne,
  • sledovanie platieb prijatých priamo na účet bloku:
   • poštou,
   • trvalým príkazom,
   • internet banking - om,
   • jednorazovým vkladom...,
  • prostredníctvom priamej platby,
  • evidencia ponúk a zákaziek,
  • spravovanie NP
  • príprava prevodných príkazov, úhrady faktúr
  • evidencia a účtovanie bankových výpisov spravovaných obytných blokov,
  • stanovenie mesačných preddavkov za plnenie spojené s užívaním bytov a NP,
  • upravovanie mesačných preddavkov za plnenie z dôvodov ukotvených v platnej Zmluve o výkone správy,
  • spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za plnenia, ktoré vykonávame do 31.05. nasledujúceho roku v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
  • vedenie a vypracovanie správy o hospodárení s finančnými prostriedkami Fondu opráva a údržby,
  • evidencia - sledovanie a vyplácanie odmien zástupcom vlastníkov bytov a NP,
  • vedenie skladu,
  • uzatvorenie a spĺňanie zmluvných vzťahov s dodávateľmi ako sú dodávatelia na dodávku:
   • pitnej vody a odvod splaškovej vody,
   • elektrickej energie,
   • poistenia objektov,
   • požiarnej ochrany,
   • revízie a servis výťahov a elektrických zariadení a ostatných tech. zariadení,
   • zatepľovania a iné rekonštrukcie budov
   • vypracovanie obchodnej, technickej a dokladovej časti, reklamácie
  • fakturácia prác,
  • sledovanie a úhrada náležitých faktúr všetkých úsekov, vrátane úseku výroby tepla,
  • rokujeme s orgánmi štátnej správy, ostatnými dodávateľmi
  • vedenie evidencie a rozúčtovanie meracej a regulačnej techniky ako aj bytových vodomerov na teplú a studenú vodu,
  • kalkulácia - tvorba ceny tepla a následné predkladanie prináležiacim orgánom - ÚRSO, sprostredkovanie činnosti, kalkulácia investícií na budovanie nových systémov, spracovanie nákladov a kalkulácií
  • evidencia a archiváciou potrebných dokladov, ...