profil firmy

Profil firmy

Spoločnosť MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany vznikla 23.08.1995 ako spoločnosť s ručením obmedzením so sídlom vo Veľkých Kapušanoch so spoločníkom a konateľom v jednej osobe.

Je to spoločnosť so silným ľudským zázemím a v zmysle predmetu podnikania svoju činnosť prevádza v rámci mesta, špecializuje sa na:

  • zabezpečenie správy bytového fondu obytných budov a služieb súvisiace s užívaním bytov na základe Zmluvy o výkone správy v zmysle Zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP a novely zákona č. 268/2007 Z. z., účinnú od 01.07.2007
  • výrobu a rozvod tepelnej energie, t.j. ústredné vykurovanie, príprava a dodávka teplej úžitkovej vody na základe Zmlúv o dodávke a odbere tepla pre vykurovanie a pre prípravu teplej úžitkovej vody

Rokmi nadobudnuté skúsenosti rozvíja efektívnosť práce na všetkých úrovniach a zvyšuje kvalitu firemného portfólia. A cieľom je naďalej zvyšovať efektivitu spravovania bytového domu, na ktorú sa v súčasnosti kladie hlavný dôraz, pretože prevažná časť bytového fondu je už prevedená do vlastníctva občanov. Dodržiava zásady obchodnej a firemnej politiky. Kladie dôraz na korektnosť, poskytnutie presných informácii, rovnaké pracovné príležitosti pre každého, rešpektovanie a ochrana osobných údajov a plnenie si svojich záväzkov riadne a včas.