právne normy

Právne normy

 • Vyhláška SÚBP č. 111/1975 Zb.v znení vyhlášky č. 483/1991 Zb.o evidencií a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení,
 • Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.ktorou sa určuje základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška SÚBP č. 25/1984 Z.z.na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakých kotolniach,
 • Zákon č. 47/1992 Z.z. - občiansky zákonník,
 • Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
 • Zákon NR SaR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 229/1997 Z.z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
 • Zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov,
 • Zákon NR SR č. 142/2000 Z.z. o metrológii v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole,
 • Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
 • Nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označovania symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,
 • Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieových odvetiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 311/2001 zákonník práce,
 • Zákon č. 42/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • Zákon NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia pred znečisujúcimi látkami v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisovania ovzdušia,o emisných limitoch,o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania,o zoznameznečisujúcich látok,o kategorizácii zdrojov znečisujúcich látok v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,
 • Vyhláška MŽP SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisii a kvality ovzdušia,
 • Zákon č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoji bývania,
 • Zákon č. 657/2004 Z.z. o podmienkach podnikania v tepelnej energetike,
 • Zákon č. 658/2004 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieových odvetiach a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 367/2004 Z.z. , - 469/2005, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike,
 • Zákon č. 536/2004 Z.z. , ktorý samení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z.z. v znení zákona č. 523/2004 Z.z. , a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 628/2005 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov,
 • Vyhláška MH SR č. 136/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny,
 • Vyhláška MH SR č. 151/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstrańovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike,
 • Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteža,
 • Nariadenia vlády SR č. 236/2005 Z.z. o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách,
 • Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z.z. ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení,ukazovatele energetickej účinnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení,ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla,normatívne ukazovatele spotreby tepla,rozsah ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob úhrady týchto nákladov
 • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci,
 • Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce,