Obdarovaný môže dar odmietnuť

Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom treba spísať zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listinu podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.

Odpovedá Mojmír Plavec, advokát z advokátskej kancelárie Plavec & Partners

Symbolická cena

Rodičia sa rozhodnú rozdeliť deťom nehnuteľnosti. Aké majú možnosti?

Možností, ako tak urobiť, je niekoľko. V praxi sa najviac využíva darovanie. Ojedinelé nie sú ani kúpne zmluvy medzi blízkymi so symbolickou kúpnou cenou. Tu však hrozí, že ak dôjde k nezhodám, môže byť takáto zmluva neplatná. Rovnako je potrebné rozlišovať, či ide o manželov a majetok, ktorý patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva, keď sa na prevod vyžaduje súhlas oboch.

Situácia po rozvode

Čo ak partneri nie sú manželmi a majú byt, pozemok či inú nehnuteľnosť každý len na svojom mene? Potrebujú na darovanie nejaký súhlas partnera?

Ak je vo výlučnom majetku jedného z nich, ten nepotrebuje súhlas druhého. Často sú však podielovými spoluvlastníkmi. Táto situácia nastáva najmä po rozvode a zrušení bezpodielového spoluvlastníctva, keď ani jeden z manželov nie je finančne schopný vyplatiť toho druhého. V prípade podielového spoluvlastníctva môže každý z rodičov disponovať len svojím spoluvlastníckym podielom.

Predkupné právo

A čo predkupné právo spoluvlastníka, platí aj v prípade darovania?

Ak sa daruje spoluvlastnícky podiel, majú ostatní spoluvlastníci predkupné právo. To neplatí, ak ide o darovanie blízkej osobe, napríklad deťom predávajúceho. Ak by však jeden zo spoluvlastníkov daroval podiel osobe, ktorá blízkou osobou nie je, povinný je ponúknuť svoj podiel najskôr ostatným spoluvlastníkom.

Maloleté dieťa

Obdarovaným môže byť aj maloletý potomok. Ten asi zmluvu uzavrieť nemôže. Kto to za neho urobí?

Dieťa pred dovŕšením 18. roku života nemá v plnom rozsahu spôsobilosť na právne úkony, a teda ani spôsobilosť na uzavretie zmluvy. Zastúpený musí byť kolíznym opatrovníkom a zmluvu musí schváliť súd. Až potom je možné zavkladovať ju na katastri nehnuteľností.

Dedičské konanie

V prípade smrti rodiča, ktorý svojho potomka obdaroval, sa podiel na dedičstve zníži?

V rámci dedičského konania platí, že ak zomrie jeden z rodičov manželov, dedia v rámci prvej dedičskej skupiny deti a manžel poručiteľa, každý rovným dielom. Aby nedošlo k ukráteniu niektorého z dedičov, do dedičstva sa započítava to, čo dedič bezodplatne dostal darom od poručiteľa za jeho života, pokiaľ nejde o bežné darovanie. V dedičskom konaní sa tak jeho podiel na dedičstve znižuje. V záujme majetkového usporiadania ešte za života rodičov nie sú ojedinelé ani prípady zanechania závetu.

Dvojstranný úkon

Zanechať závet alebo uzavrieť darovaciu zmluvu, čo je lepšie?

Darovaciu zmluvu treba chápať ako dvojstranný právny úkon. Na jednej strane je darca, ktorý sa rozhodne bezplatne prenechať nehnuteľnosť obdarovanému, a na druhej obdarovaný, ktorý dar prijíma. Je teda zrejmé, že vôľu musia prejaviť obe zmluvné strany darca aj obdarovaný. Základným predpokladom darovania je tiež jeho bezodplatnosť a ak je predmetom daru nehnuteľnosť, zmluva musí byť vyhotovená v písomnej forme. Darca vás musí tiež upozorniť na nedostatky, o ktorých vie. Ak má totiž darovaná vec alebo nehnuteľnosť nedostatky, na ktoré vás neupozornil, môžete vec vrátiť. Darca sa, naopak, môže domáhať vrátenia daru, ak by ste sa správali k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušujete dobré mravy.

Uloženie závetu

Dá sa darovať majetok aj v závete? A je možné, aby v ňom rodičia vynechali niektoré z detí?

Rodičia v ňom môžu sami určiť, čo ktoré dieťa po ich smrti nadobudne. Tu by však mali mať na pamäti zákonnú ochranu neopomenuteľných dedičov. Majetkové nároky im garantuje Občiansky zákonník. Maloletí potomkovia poručiteľa, nielen jeho vlastné deti, ale aj tie, ktoré si osvojil, musia dostať aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákona. Ak sú dedičmi plnoletí, tí musia dostať aspoň toľko, koľko predstavuje jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Ak tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný. Odporúčam ho preto zriadiť u notára, ktorý dohliadne na jeho formálne náležitosti. Ide totiž o prísne formalistický právny úkon. Závet notár uloží do Notárskeho centrálneho registra závetov, čím zabezpečí, že sa nestratí a otvorí až v dedičskom konaní.

Vecné bremeno

Môže si dať priamo do darovacej zmluvy darca aj výhradu, že chce napríklad v byte, ktorý daroval, alebo v rodinnom dome, dožiť?

Darovacia zmluva môže obsahovať povinnosť, ktorej podstatou je dožitie darcu v darovanej nehnuteľnosti. Vhodnejšou alternatívou je však zriadenie vecného bremena dožitia. Podstatou vecného bremena dožitia je právo oprávneného z vecného bremena užívať nehnuteľnosť a povinnosť povinného z vecného bremena toto užívanie strpieť. Najväčším rizikom v prípade vecného bremena je jeho nezavkladovanie do katastra nehnuteľností. Vecné bremeno totiž vzniká až vkladom do katastra, dovtedy je zmluva o zriadení vecného bremena len v rovine záväzkovoprávnej. V prípade, ak by došlo k predaju darovanej nehnuteľnosti pred zápisom vecného bremena do katastra nehnuteľností, nebolo by už ďalej možné vecné bremeno k nehnuteľnosti zapísať. Vecné bremeno, ktoré je zapísané na liste vlastníctva, prechádza aj na ďalších nadobúdateľov nehnuteľnosti, a tým poskytuje darcovi istotu.

Odpovedá Pavol Dorič, notár

Starostlivosť o pozemok

Vzhľadom na môj vek sa už niekoľko rokov nevládzem starať o pozemok za domom a po rodinnej porade by som ho rád daroval synovi. Ako mám postupovať, aby sa stal majiteľom on?

Rodič a jeho potomok sú osobami blízkymi podľa Občianskeho zákonníka. Pred uzavretím takejto zmluvy u notára vo forme notárskej zápisnice je potrebné zabezpečiť rodný list, ktorý je dôkazom, že obdarovaný je potomok darcu. Rodný list alebo jeho overená kópia je prílohou návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Inak prevod medzi rodičom a dieťaťom nie je obmedzený postupom podľa zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Hospodáriaci roľník

Nemám žiadnych potomkov a keď že môj mladý sused sa živí ako samostatne hospodáriaci roľník, rozhodol som sa, že mu darujem pole, ktorého som vlastníkom. Môžeme pristúpiť k darovacej zmluve?

Vlastník je povinný zverejniť ponuku najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Register je na webovom sídle ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka www. mpsr.sk. Zároveň musí túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Zverejnenie ponuky na úradnej tabuli je bezodplatné. Nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku môže osoba, ktorá má na našom území trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy v obci susediacej s obcou, v ktorej sa pozemok nachádza, alebo bez ohľadu na miesto podnikania.

Oprávnená osoba

Ako je to, ak chcem darovať svoj podiel pôdy inému spoluvlastníkovi? Čo hovorí zákon?

Vlastník alebo iná oprávnená osoba, teda prevádzajúci, môže svoj spoluvlastnícky podiel na poľnohospodárskom pozemku previesť do vlastníctva inému spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku v zmysle zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, aj bez použitia postupu v druhom prípade. Spoluvlastníci majú predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe. Ak sa nedohodnú, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Nepovolený vklad

Pre nepriaznivé počasie som sa ako poľnohospodár zadlžil a nechcem prísť o svoju pôdu. Čo môžem robiť, aby som sa vyhol svojim veriteľom?

Spravidla kataster nepovolí vklad vlastníckeho práva, ak je nehnuteľnosť s ťarchou. Ak nie je, príslušná správa katastra takýto vklad povolí. Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony, ktoré ukracujú uspokojenie veriteľovej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné.

Spoluvlastnícky podiel

Chcem darovať svoj les v pozemkovom spoločenstve tretej osobe. Obmedzuje ma v tom nejako zákon?

Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi pozemkového spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, okrem prípadu, ktorý stanovil zákon. Svoj spoluvlastnícky podiel musíte ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem, môžete ho predať tretej osobe. Zmluva musí mať písomnú formu, treba ju predložiť správe katastra spolu s návrhom na vklad. Spoločnou nehnuteľnosťou na účely zákona sa rozumie jedna nehnuteľnosť, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a vysporiadať podľa všeobecných ustanovení o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva.

Vlastnícke práva

Kedy zákon zakazuje predaj nehnuteľného majetku?

Legislatíva zakazuje prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti a prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo.

Rada notára

Ako postupovať pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti, ktorú vlastnia viaceré osoby?

Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za spomínaných podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách. Ten, kto nadobudne vlastnícke práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti, vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu. Povinný je do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

Odpovedá Milan Ficek, advokát z advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková

Darca a obdarovaný

Ktoré údaje o zmluvných stranách nesmú v darovacej zmluve chýbať?

Veľmi dôležité je označenie zmluvných strán, kde musí byť uvedené meno, bydlisko, dátum narodenia, osobný stav, trvalý pobyt a štátna príslušnosť. V neposlednom rade nesmie okrem všeobecných náležitostí pri prevode nehnuteľnosti chýbať ani rodné číslo, ktoré musí byť uvedené pri zápise nehnuteľnosti do katastra. Každá zmluva musí obsahovať predmet zmluvy, teda je potrebné presne uviesť, čo chce darca darovať. Darca daruje predmet prevodu z výlučného vlastníctva obdarovanému a podmienky tohto darovania musia byť tiež v zmluve riadne uvedené.

Správny prevod

Je potrebné v darovacej listine uvádzať aj to, či je darovaný majetok v bezpodielovom vlastníctve?

Pre správnu formuláciu prevodu je dôležité uviesť aj to, či sa daruje vec v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve. V bezpodielovom vlastníctve s tým musia súhlasiť všetci spoluvlastníci, pričom tomu musí zodpovedať aj formulácia v zmluve, a teda, že vec darujú napríklad do výlučného majetku.

Údaje o nehnuteľnosti

Čo všetko musí byť pri darovaní písomne uvedené, ak chce niekto darovať svoj dom, byt alebo chatu?

Ak ide o prevod domu alebo chaty, stačí uviesť jednoduchšie označenie ako parcelné číslo, výmeru, súpisné číslo stavby a opis stavby. Ak však ide o byt, je nutné okrem uvedenia týchto údajov označiť byt presne tak, ako to vyžaduje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, čiže katastrálny zákon. Pri darovaní poľnohospodárskej pôdy je potrebné splniť podmienky podľa zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. V zmluve je potrebné spísať i to, že niekto bezodplatne prenecháva vec do vlastníctva inej osobe a táto osoba vec dobrovoľne a slobodne ako dar od darcu prijíma.

Stav darovanej veci

Rodičia mi darovali schátraný dom po našej babke. Ja však na jeho opravu nemám peniaze. Musím ten dom prijať?

Aj keď ide o bezodplatný prevod, je vhodné v listine uviesť, v akom stave sa darovaná vec nachádza, či si ju obdarovaný prehliadol, prípadne či mal možnosť zistiť, aké nedostatky dar má. Zamlčanie niektorej zo skutočností alebo uvedenie nepravdivej skutočnosti, ktorá by mala vplyv na prevod, je možné zabezpečiť napríklad zmluvnou pokutou alebo odstúpením od zmluvy.

Podpisy zúčastnených

Čo potvrdzujú svojím podpisom obdarovaný aj darca v darovacej zmluve?

Darovacia zmluva musí byť, samozrejme, podpísaná konajúcimi osobami. Obe strany tým potvrdzujú, že obsahu zmluve porozumeli a súhlasia s jej obsahom. Ďalej ich podpisy značia, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, že vedia o právnych následkoch svojho konania, že na nich pri podpise nebol vyvíjaný nátlak a podpisovanie sa obsahom listiny nie sú žiadne nevýhodné podmienky pre hociktorú zo zúčastnených strán.