Na čo pozor pri ročnom zúčtovaní

V týchto dňoch príde vlastníkom bytov dôležitá pošta +++ Problém môžete mať, ak ste si nedali odpísať energie:

Bratislava - Ak ste majiteľom bytu, už v najbližších dňoch čakajte dôležitú poštu. Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok musí byť vlastníkom dodané do 31. mája. Dozviete sa z neho, či máte nedoplatok, alebo preplatok. Pozor, aby sa vám nestalo to čo Miriam, ktorá sa vlani poriadne popálila. Stačilo, že keď odpisovali merače, nebola doma.

V týchto dňoch si Slováci v schránkach nájdu ročné vyúčtovanie za byt od správcu. Či budete mať preplatky, alebo nedoplatky, vo veľkej miere závisí aj od toho, ako ste šetrili. Ale pozor, darmo ste sa snažili míňať čo najmenej energií, ak ste urobili chybu ako čitateľka Miriam. "Keď vo februári minulý rok robili odpočty, bola som na dovolenke. Krátko predtým som kúpila byt, nejako som tomu neprikladala dôležitosť," hovorí Miriam (34), ktorá sa presťahovala do Bratislavy. Poriadny šok však prišiel, keď jej vo vyúčtovaní svietili vysoké nedoplatky. "Nešlo mi do hlavy, ako mi za dva mesiace, čo som vlastnila byt, mohli prísť nedoplatky 80 eur. Navyše, bývalému majiteľovi prišlo - platiť vyše 300 eur a to v byte už dlhšiu dobu nebýval," vysvetľuje. V tomto prípade nastali hneď dve chyby. Prvou bolo neodčítanie tepla z meračov. Druhou zase, že správca nezohľadnil zmenu vlastníka bytu a nevysporiadal účty bývalému majiteľovi osobitne. Náhradná spotreba za odobrané teplo pre neodčítané byty sa určuje po novom. Predtým vám naúčtovali priemernú spotrebu v paneláku podľa veľkosti vášho bytu. Dnes je to 1,5 násobok priemernej spotreby v objekte rozpočítania. Ak ste teda v minulosti dostali nedoplatok napríklad 300 eur, po novom už zaplatíte 450 eur. "Po koncoročnom vyúčtovaní sme zaznamenali zvýšený počet reklamácií z dôvodu navýšenia nákladov za odobraté teplo. Po hlbšej analýze a porovnaní nákladov s ostatnými rokmi sa zistilo, že k reklamáciám pribudli aj byty, v ktorých majitelia neumožnili realizovať odpočet údajov o spotrebe, preto sa spotrebná zložka určila podľa nových pravidiel," uviedla Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia. "Ide najmä o dlhodobo neobývané alebo veľkometrážne byty, pre ktoré bol v minulosti výpočet náhradnej spotreby výhodou a vlastníci nemali záujem o spracovanie vyúčtovania na základe skutočnej spotreby. V tomto ohľade vnímame zmenu v legislatíve za prínosnú," doplnila Martinkovičová. mz, FOTO: Michal Smrčok, Pavol Bartonek

PREPLATOK

Ak vám vo vyúčtovaní vyšiel preplatok, najneskôr do 30 dní od doručenia vyúčtovania by vám správca mal danú sumu vrátiť na účet, z ktorého odosielate platby do bytového fondu. Prípadne môžete požiadať správcu, aby si preplatok započítal do ďalšej zálohovej platby.

NEDOPLATOK

Na úhradu nedoplatku máte 15 dní od doručenia vyúčtovania, v prípade omeškania zvyčajne dostanete od správcu upomienku. Ak dlžnú sumu neuhradíte, správca ju môže vymáhať súdnou cestou.

VEĽMI ČASTÉ PRÍČINY NEDOPLATKU

Základom sú zálohové platby

BRATISLAVA Zálohový predpis je vypočítaný individuálne podľa podlahovej plochy nehnuteľnosti. Ak ich máte nastavené na nízku sumu, čakajte nedoplatok. Na ďalšie obdobie si môžete nastaviť vyššiu mesačnú platbu, aby ste sa nedoplatku v budúcnosti vyhli. mz

Dôležitý je aj počet osôb

BRATISLAVA Po otvorení obálky s vyúčtovaním si skontrolujte najmä vaše osobné údaje, či sedí počet osôb v domácnosti a výmera bytu. Tiež je vhodné skontrolovať si stav meračov teplej a studenej vody, stav odpočtov rozdeľovačov vykurovacích zariadení a odsúhlasený koeficient rozpočítavania nákladov na vykurovanie. Pozrite sa aj na to, či jednotlivé služby sú rozpočítané spôsobom, aký bol dohodnutý na schôdzi vlastníkov. mz

Môžete skúsiť vyrokovať zľavu

Spôsob, akým sa všetky náklady rozpočítavajú, majú právo vlastníci meniť. Napríklad, ak bývate na prízemí, pokúste sa dohodnúť s ostatnými vlastníkmi, že za využívanie výťahu nebudete platiť. Odsúhlasiť vám to však musí nadpolovičná väčšina vlastníkov. mz

Mnohí majitelia bytov nevedia o pokutách

BRATISLAVA Vlastníci bytov často nevedia, že majú v dome odsúhlasené rôzne zmluvné pokuty. Tie hrozia za meškajúce zálohové platby či ich krátenie, alebo za nenahlásenie ďalších obyvateľov bytu. Pokutovať sa zvykne aj neumožnenie odpočtu meračov vykurovania alebo teplej a studenej vody. mz

Kedy reklamovať

Ak ste vo vyúčtovaní zistili chybu a niečo vám vo vyúčtovaní nesedí, máte právo na reklamáciu do 30 dní od jeho doručenia. Reklamáciu je potrebné doručiť v písomnej forme správcovi, alebo aj poštou.

Z reklamácie musí byť zrejmé, čo je predmetom reklamácie a treba doložiť všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou, ktoré preukazujú alebo dokazujú chybu vo vyúčtovaní. No pozor, stále máte povinnosť uhradiť nedoplatok.