Prečo sa neoplatí zabúdať na revíziu nehnuteľnosti

Revízia komína, plynových rozvodov či kotla. Pravidelné kontroly niektorých zariadení v domácnosti by sme nemali podceňovať. Môže to mať fatálne následky.

Vlastník nehnuteľnosti by sa mal patrične starať o svoj majetok. Ak bývate v bytovodom resp. paneláku, väčšinou túto činnosť vykoná za vás správcabytovéhodomu. Ak ste samostatná jednotka, mali by ste dohliadať na to, aby všetky zariadenia v dome či byte boli bezpečné. K tomu slúžia revízie, resp. pravidelné kontroly. Niektoré intervaly sú dané zákonom alebo vyhláškou.

Revízie zaujímajú aj poisťovne. Najmä v prípade vzniku škody v nadväznosti na možné porušenie povinností starať sa o poistené veci v súlade s platnými právnymi predpismi. Poisťovne pri uzatváraní poistnej zmluvy priamo nepožadujú revízie, avšak pri vzniku poistnej udalosti z daného hľadiska už áno.

Prečo treba mať revízie

Každý vlastník nehnuteľnosti má poistený svoj majetok, či už prostredníctvom poistenia domácnosti alebo nehnuteľnosti. Ak nechcete, aby v prípade škody poisťovňa krátila poistné plnenie, mali by ste dbať na dodržiavanie revízii a kontroly zariadení. Z toho titulu je potrebné mať platné revízie elektroinštalácie, bleskozvodu, plynu a komína.

Okrem pokojného spánku a ušetrených peňazí v prípade škody vám pravidelná revízia môže slúžiť aj ako zdroj informácií o stave bytového domu či nehnuteľnosti. Budete tak mať napríklad výborný prehľad o stave elektrického obvodu. Zistíte, či náhodou nehrozí porucha alebo skrat elektrických rozvodov a zariadení.

Revízia je skrátka dôležitým dokumentom aj v prípade živelnej udalosti.

Revízia elektroinštalácie: každých 5 rokov

V prípade murovanej obytnej budovy alebo kancelárskej budovy je potrebné vykonávať revíziu každých 5 rokov. Jej súčasťou je meranie elektrickej inštalácie, testovanie, vizuálna kontrola a napokon vyhotovenie revíznej správy.

V rodinnom dome vás kontrola takejto elektroinštalácie vyjde na 100 až 150 eur. Pri byte v bytovom dome je cena od 60 do 90 eur, ak sa robí kontrola súčasne na všetkých bytoch v tom-ktorom vchode, cena vyjde od 150 do 200 eur dokopy, je preto výhodnejšie vykonávať tieto kontroly hromadne.

Čo všetko je nutné vybaviť pred stavbou rodinného domu

Revízia bleskovodu: kontrola každý rok

V prípade revízia poznáme viacero typov kontrol. Vizuálna kontrola sa vykonáva raz za rok, revízia v dvoj až štvorročných intervaloch. Revízia aktívnych bleskozvodov prebieha každé tri roky.

Kontrola stavu bleskovodu vás vyjde zhruba na 50 eur, kompletná revízia stojí od 80 do 100 eur. V prípade rodinného domu je to menej – od 50 do 80 eur.

Revízia požiarnej ochrany: každý rok

Požiarnu techniku je potrebné kontrolovať častejšie. Preventívna požiarna prehliadka sa robí každý rok rovnako ako kontrola hasiacich prístrojov. Tlaková skúška hydrantov sa robí dva krát za rok, ak to nie je v kolektívnej zmluve určené inak.

Cena za kontrolu hasiacich prístrojov sa odvíja aj od ich počtu. V priemere sa platí 4 až 8 eur za kus.

Kontrola a údržba komínov: aj párkrát do roka

Komín je mimoriadne citlivá záležitosť. Preto kontrolu komínov a revíziu dymovodov s napojeným vykurovacím telesom treba vykonávať minimálne raz ročne.

Ak sú na komín napojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá, robí sa takáto kontrola raz za štyri mesiace. Ak máte na komín napojené spotrebiče na plyn a jedná sa o komín bez vložky, revízia je nutná raz za polrok. Ak máte doma komín s vložkou, kontrola je nutná raz za rok.

Od počtu zariadení i prieduchov potom závisí cena. Pohybuje sa od 60 do 90 eur.

Revízia plynových rozvodov: každé tri roky

Kontrola plynových rozvodov od hlavného prívodu do stupačky sa vykonáva raz ročne. Revízia plynových rozvodov potom v trojročnom intervale.

Cena pravidelnej revízie rozvodov plynu v intervale raz za 3 roky a pri využití hromadného termínu je približne 90 až 110 eur.

https://www.finance.sk/183549-preco-sa-neoplati-zabudat-na-reviziu-nehnutelnosti