Ako mohlo dôjsť k explózii plynu

PREŠOV - Výbuch a následný požiar včera neotriasol len Prešovom, ale aj celým Slovenskom. Ľudia prišli nielen o svoje obydlia, ale nešťastie si vyžiadalo aj to najcennejšie - ľudské životy. Nový Čas zisťoval u odborníkov, čo môže byť príčinou takejto tragédie.

Možné príčiny výbuchu

  1. Prekopnutie plynovodu

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) - distribúcia dostal podľa manažéra externej komunikácie Milana Vanga pred samotnou explóziou hlásenie o prekopnutí plynovodu, priamy súvis s výbuchom v piatok večer ešte ale nevedel potvrdiť.

  1. Netesnenie rozvodov alebo spotrebičov

Unikajúci zemný plyn sa nakumuluje v uzatvorenom priestore a jeho pomer ku vzduchu dosiahne 15 %. Vtedy môže dôjsť po inicializácii plameňa alebo iskry k výbuchu.

  1. Nesprávna údržba

Podľa Milana Vanga zo SPP - distribúcia zodpovedá za údržbu odberného plynového zariadenia odberateľ. ,,Z praxe vieme, že väčšina zodpovedných odberateľov má svojho osvedčeného revízneho technika, ktorý je aj servisným technikom plynových spotrebičov. Pri bytových domoch za vlastníkov bytov služby spravidla zabezpečuje správca bytového domu," vysvetlil.

  1. Zlá inštalácia a nedostatočné prehliadky

Inštálacie ako aj kontroly plynových spotrebičov netreba podceňovať. ,,Aj výrobcovia plynových spotrebičov, ako sú kotly, sporáky a pod., v návodoch na ich inštaláciu a používanie predpisujú frekvenciu odborných skúšok a kontrol, ktorú ich majiteľom odporúčame dodržiavať," dodal Vanga. Podobný názor má aj Kamil Červenka zo Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti. ,,Tragická udalosť sa mohla stať v dôsledku nedostatočne zabezpečených odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení v pravidelných intervaloch kvalifi kovanými technikmi.

  1. Neodstránené závady

Podľa Červenku sa častokrát stáva, že aj v prípade vykonanej odbornej prehliadky a skúšky plynových rozvodov nie sú dostatočne odstránené nájdené závady pre nesprístupnenie bytových jednotiek majiteľmi. Treba si uvedomiť, že akýkoľvek únik plynu, aj malý, sa časom zväčšuje a je pre bezpečnosť nevyhnutné ho odstrániť.

  1. Vek rozvodov

Aj napriek pravidelným kontrolám je možné, že stav plynových rozvodov už z hľadiska veku bolo v Prešove potrebné rekonštruovať. ,,Všetko závisí od prešetrenia danými orgánmi," dodal Červenka.

Miesta, kde môže dôjsť k úniku zemného plynu:

* na ktoromkoľvek mechanickom spoji (závit, príruba) domového rozvodu plynu

* na plynovom uzávere pred plynomerom, pred plynovým spotrebičom alebo na hlavnom uzávere plynu - podmienka prístupu k týmto uzáverom musí byť splnená

* na pripojovacích spojoch plynomeru

* na regulátore tlaku plynu

* na plynovom spotrebiči (horák, regulačné prvky)

(Zdroj - SPP)