Vyúčtovanie nákladov na vykurovanie a teplú vodu sa blíži. Bude sa počítať po novom

Rozpočítavanie nákladov za teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody v bytových domoch sa bude realizovať podľa nových pravidiel.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti budú čoskoro realizovať vyúčtovanie nákladov na vykurovanie a teplú vodu v bytových domoch za rok 2023. Náklady sa rozpočítavajú podľa nových pravidiel, ktoré určuje vyhláška č. 503/2022 o rozpočítavaní nákladov na teplo.

Nový predpis sa týka všetkých bytových jednotiek, napojených na systém centralizovaného zásobovania teplom, ale aj zabezpečujúcich prípravu tepla vlastnou domovou kotolňou, či individuálnym zdrojom vykurovania.

Hlavný spôsob rozpočítavania nákladov na teplo pre vykurovanie sa nemení. Pomer medzi základnou a spotrebnou zložkou ostáva na úrovni 60% ku 40 %. Vlastníci sa môžu rozhodnúť pre iný podiel, základná zložka nákladov, vychádzajúca z podlahovej plochy bytu, však musí byť aspoň 30 %.

V článku sa dozviete:

  • ako vyhláška definuje oprávnené náklady na teplo v decentralizovanom zdroji tepla,
  • ako sa bude po novom faktúrovať dodávka tepla pre spotrebiteľov,
  • prečo sa mení rozpočítavanie nákladov v bytových odovzdávacích staniciach tepla,
  • prečo sa vlastníkom bytov už nemá oplatiť neumožnenie odčítania meračov a akým spôsobom sa stanoví náhradná spotreba,
  • čo má zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie nákladov a prečo aj vlastníci individuálne vykurovaných priestorov platia základnú zložku nákladov,
  • ako sa budú rozpočítavať náklady na teplú vodu v odberných miestach.

Ekonomicky oprávnené náklady

Nová vyhláška stanovuje teplotu teplej vody na odbernom mieste, kde nenastáva žiadna zmena v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou. Zároveň jasnejšie definuje ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Tieto zahŕňajú najmä náklady na zabezpečenie potrebného množstva priameho materiálu, ktorý slúži na výrobu tepla, elektrinu, dopravu, technologické hmoty a technologickú vodu, náklady na prevádzku, opravu a údržbu zariadenia, poplatky za znečisťovanie ovzdušia.

V spoločenstve vlastníkov bytov sa oprávnené náklady uplatňujú cez výdavky fondu opráv, ktoré sa rozpočítavajú na m2 bytu a nepriamo navyšujú základnú zložku nákladov domácností.

„Zaniká motivácia spotrebiteľa zamerať sa na spotrebu v byte. Je možné, že úprava sa ešte zmení tak, že sa zadefinujú ekonomicky oprávnené náklady pre spoločenstvo vlastníkov bytov a osobitne pre správcu,“ objasňoval Miroslav Petrus z Odboru palív a energetiky Ministerstva hospodárstva SR počas konferencie Vykurovanie 2024.

https://www.energie-portal.sk/Dokument/vyuctovanie-nakladov-vykurovanie-tepla-voda-vyhlaska-110757.aspx