Kabinet odobril Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku 2020

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020, ktorú v stredu schválila vláda, má umožniť zvýšiť ponuku cenovo dostupných bytov, ako aj intenzitu a kvalitu bytovej výstavby a obnovu bytového fondu. Vláda uložila piatim ministrom jedenásť úloh na zlepšenie podmienok v oblasti rozvoja bývania.

Pre dosiahnutie udržateľného rozvoja bývania a odstraňovanie bariér je podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré návrh koncepcie pripravilo, nevyhnutné realizovať postupné kroky v pôsobnosti jednotlivých gestorov, najmä ústredných orgánov štátnej správy. Príprava, resp. novelizácia právnych predpisov má vytvoriť stabilné legislatívne, inštitucionálne a ekonomické podmienky, ktoré umožnia ďalej zvýšiť dostupnosť bývania.

"Zámerom štátnej bytovej politiky je nielen zachovať existujúci systém ekonomických nástrojov, ale aj prostredníctvom nových opatrení a nástrojov stimulovať rozvoj bývania a zvýšiť dostupnosť bývania," uvádza sa v koncepcii. Cieľom je najmä zachovanie podielu financií vyčleňovaných zo štátneho rozpočtu na rozvoj bývania a dynamiky obnovy bytového fondu, ako aj vyššia motivácia rozvoja súkromného nájomného sektora zavedením nových finančných nástrojov, zavedenie samostatného príspevku na bývanie a rozvoj neziskového sektora.

Pomoc štátu je podľa materiálu nevyhnutná pri rozvoji súkromného nájomného sektora zavedením efektívnych nástrojov prednostne v daňovej oblasti využívaných vo vyspelých európskych krajinách. Po zavedení opatrení v tejto oblasti a nevyhnutnej zmeny legislatívy by sa odhadovaný podiel súkromného nájomného bývania na celkovom počte bytov mohol pohybovať od 5 do 10 %. "Pôsobenie týchto opatrení by prinieslo nielen efekt zvýšeného tlaku na znižovanie cien nájmu bytu, ale zároveň by vytvorilo atraktívnejšie vnímanie nájomného bývania v porovnaní s vlastníckym, čím by sa výrazne zvýšil tlak na kvalitu a úroveň poskytovaných služieb v súvislosti s prenájmom bytov," vyplýva z koncepcie.

Sektor sociálneho bývania by z hľadiska užívateľov s nižšími príjmami mal fungovať na princípe neziskovosti, resp. prísne regulovaného zisku, čím sa zabezpečí jeho cenová dostupnosť. Nájomné v tomto sektore by podľa dokumentu preto malo pokrývať iba nevyhnutné náklady spojené s obstaraním, správou a prevádzkou nájomných bytov pri rešpektovaní princípu čo najnižšej obstarávacej ceny. Výhody regulovaného nájomného by mali využívať len jedinci spĺňajúci kritériá pre poskytnutie takéhoto typu bývania.

Potrebné je definovať flexibilnejší model stanovovania ceny nájmu v sociálnych bytoch postavených s účasťou verejných prostriedkov. "Model by mal zohľadňovať nielen príjmovú situáciu jednotlivých domácností, ale zároveň umožniť aj ročné zvyšovanie maximálnej ceny nájmu bytu o koeficient inflácie," uvádza sa v koncepcii. Cieľom takejto úpravy je umožniť využívanie výhod sociálneho bývania iba tým, ktorých príjmové možnosti neumožňujú obstarať si vlastné primerané bývanie. Výstavbu sociálnych nájomných bytov s primeraným štandardom a regulovanou cenou nájmu budú naďalej zabezpečovať najmä obce. Je však potrebné vytvárať podmienky, aby sa do tejto výstavby mohli v širšej miere zapojiť nielen subjekty súkromného sektora, ale aj cirkvi a tretí sektor.