Vyúčtovanie za byt môžete reklamovať až do troch rokov

Našli ste si v ročnom vyúčtovaní za byt nezrovnalosti alebo vysoký nedoplatok? Poradíme, na koho a v akých termínoch sa môžete obrátiť s reklamáciou.

Jane v ročnom vyúčtovaní za rok 2014 omylom zaúčtovali o 50 metrov kubických vyššiu spotrebu teplej vody. Tým jej vznikol nedoplatok. Napriek tomu, že na chybu vlani upozornila písomnou reklamáciou a predseda spoločenstva vlastníkov bytov bol stav osobne prekontrolovať, v novom vyúčtovaní za rok 2015 to spoločenstvo nezohľadnilo.

Pritom nesprávne vyúčtovanie za rok 2014 bol správca povinný opraviť ešte v roku 2015. Aj keď to neurobil, na reklamáciu vyúčtovania za rok 2014 ešte nie je neskoro. Platí, že reklamáciu si možno uplatniť aj neskôr, maximálne však do troch rokov od vyúčtovania.

SOI preveruje iba správcov bytov

Majitelia bytov, ktorí sú nespokojní s vyúčtovaním robia chybu, keď sťažnosti hneď adresujú Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI). Najskôr musia podať reklamáciu u svojho správcu a až potom môžu osloviť SOI.

SOI podľa zákona robí kontrolu iba u správcov bytových domov, nie v spoločenstvách vlastníkov bytov a ani v bytových družstvách. Platí totiž, že v prípade spoločenstva vlastníkov bytov ide o spravovanie vlastného majetku a nie o poskytovanie služby na základe vzťahu spotrebiteľ – podnikateľ.

Inšpekcia teda nemôže skontrolovať v spoločenstve vyúčtovanie služieb spojených s bývaním. Vlastníci môžu reklamovať vyúčtovanie v rade spoločenstva a ak im táto nevyhovie, môžu sa obrátiť na súd.

Existujú však aj výnimky z tohto postupu. SOI môže kontrolovať v spoločenstvách vyúčtovanie tepla a teplej úžitkovej vody. Zákon o tepelnej energetike spoločenstvo definuje ako účastníka trhu s teplom. SOI môže situáciu preveriť aj v bytovom družstve a v bytoch, ktoré sú v osobnom vlastníctve.

Neprehliadni:

- Všetky články o poplatkoch za bývanie

Ako reklamovať vyúčtovanie

"Odporúčame spotrebiteľom, aby bez zbytočného odkladu podali písomnú reklamáciu vyúčtovania. Môžu si ju uplatniť aj za predchádzajúce obdobie. Reklamáciu je potrebné doručiť správcovi bytového domu takým spôsobom, aby vedeli preukázať, že reklamácia bola riadne uplatnená. Najistejšie je poslať ju doporučenou zásielkou," informovala hovorkyňa SOI Danuša Krkošová.

V písomnej reklamácii je potrebné konkretizovať položku z vyúčtovania, s ktorou spotrebitelia nesúhlasia, vrátane uvedenia dôvodov. Správca bytového domu ju musí vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.

"Vybavením reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa je písomné oznámenie o vybavení reklamácie a oprava vyúčtovania, ak bola zistená chyba vo vyúčtovaní," konkretizuje D. Krkošová to, čo vlastne znamená vybavenie reklamácie.

Ak správca nebude na reklamáciu reagovať do 30 dní alebo po jej vybavení sa bude spotrebiteľ cítiť naďalej poškodený, môže sa obrátiť na miestne príslušný inšpektorát SOI v územnej krajskej pôsobnosti (podľa sídla správcu bytového domu).

Jana sa musí obrátiť na radu spoločenstva s písomnou reklamáciou ročného vyúčtovania za rok 2014. K reklamácii priloží kópiu vyúčtovania a ďalšie dokumenty súvisiace s podnetom, napríklad korešpodenciu s radou spoločenstva. Rada jej musí odpovedať do 30 dní. Keď nebude spokojná s odpoveďou, môže sa obrátiť na SOI. Ak inšpekcia zistí pochybenie, uloží správcovi pokutu a ten musí nesprávne vyúčtovanie opraviť.

Čo kontroluje SOI u správcov bytových domov?

Inšpekcia kontroluje správnosť rozúčtovania poplatkov za služby spojené s bývaním v položkách:

- spotreba studenej vody,
- spotreba studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody,
- spotreba tepla na prípravu teplej vody a tepla na vykurovanie,
- spotreba elektriny v spoločných priestoroch,
- náklady za upratovanie domu, užívanie výťahov,
- náklady za odvoz smetí (poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

Pri kontrole SOI preveruje správnosť započítaných údajov z faktúr, správnosť použitých údajov z bytových meradiel, správnosť fakturovaných cien a dodržiavanie dohodnutého spôsobu rozúčtovania.

Čo kontroluje SOI v spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov?

SOI v nich nie je oprávnená vykonávať kontroly, okrem vyúčtovania tepla a teplej vody. Vlastníci sa môžu obrátiť na radu, ktorá je dozorným orgánom spoločenstva. V prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie sa môžu vlastníci obrátiť na súd.

Dokedy si treba uplatniť reklamáciu?

Vo vyúčtovaní býva uvedené, dokedy môžete podať reklamáciu. Obyčajne ide o 15 až 30 dní. Reklamáciu však môžete uplatniť aj po tomto termíne. V tomto prípade platí trojročná všeobecná premlčacia doba.

Ak máte nedoplatok vo vyúčtovaní a podali ste reklamáciu a jej vybavenie trvá dlhšie ako lehota na zaplatenie nedoplatku, odborníci radia nedoplatok uhradiť. Ak sa v reklamačnom konaní zistí, že ste mali pravdu, správca vám musí peniaze vrátiť.

Prípady s nesprávnym vyúčtovaním nie sú ojedinelé

SOI dostala za rok 2015 až 465 podnetov, ktoré boli zamerané na vyúčtovanie za služby spojené s užívaním bytu. Z tohto počtu bolo 76 opodstatnených. Podnety sa týkali najmä nedodržiavania zákonného postupu pri vybavovaní reklamácie.

Išlo najmä o neprijatie reklamácie a prekročenie 30-dňovej lehoty pri jej vybavovaní. Pri preverovaní podnetov inšpekcia napríklad zistila, že správca nevyhotovil písomnú zmluvu o výkone správy, nevypracoval ročný plán opráv, neviedol prostriedky oddelene od účtov v banke, nepredložil správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok či vyúčtovanie pre vlastníkov bytov do 31. mája.

SOI tiež zistila, že správca nedoručil zmluvy o výkone správy vlastníkom bytov nebytových priestorov, či nesprávne uvádzal informácie v doklade vyúčtovania.

Pri kontrolách tiež SOI zistila porušenie zákona o tepelnej energetike (merania a dodávka teplej vody a tepla, povinnosti dodávateľa a odberateľa tepla), vyhlášky číslo 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odberanom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla.