Ponuka služieb

Pre našu spoločnosť je dôležité poskytovať našim zákazníkom len kvalitne odvedenú prácu, preto zamestnávame iba kvalifikovaných, odborné spôsobilých remeselníkov, opravárov.

Poskytujeme nasledovné služby:

 • murárske práce,
 • maliarske práce,
 • zámočnícke práce,
 • výmena brana,
 • sklenárske práce,
 • elektroinštalačné práce ( v rozsahu A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov ),
 • vodárenské a inštalatérske práce ( výmena sanitačných zariadení, oprava a rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných potrubí z pozinkovaných rúr, z PVC a PPR ),
 • zváračské práce,
 • stolárske práce,
 • pokrývačské práce,
 • deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia,
 • práce vo výškách,
 • oprava plochých striech,
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb,
 • prečistenie kanalizačných vedení a žúmp,
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien,
 • montáž,rekonštrukcia,opravy,údržba,odborne skúšky VTZ,
 • oprava,údržba,rekonštrukcia modernizácia bytov a nebytových priestorov,
 • montáž a servis meracej a regulačnej techniky,
 • montáž-demontáž-oprava bytových vodomerov na teplú aj studenú vodu,
 • montáž-demontáž-oprava radiátorov,
 • nátery vykurovacích telies,
 • kosenie trávy,
 • dodávka materiálu,
 • sprostredkovanie iných potrebných dodávateľov.

Pre zabránenie vzniku škôd na majetku a ochranu zdravia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ostatných objektov zabezpečujeme:

 • pravidelné revízie a skúšky jednotlivých technických zariadení, komínov, ...
 • odstraňovanie závad zistených revíziami.

Medzi kritéria nielen SR, ale aj EÚ patrí v prvom rade pravidelné sledovanie prevádzky týchto technických zariadení.

Medzi činnosti, ktorá naša spoločnosť ponúka svojim bytovým objektov je aj každoročne ku koncu kalendárneho roka vypracovaný Plán oprav na ďalší kalendárny rok. Vďaka čomu našim vlastníkom dopomáhame k prehodnoteniu ich stavu na Fonde opráv a údržby a upozorňujeme ich na potrebné opravy a revízie.

Pri spravovaných obytných domoch objednané a potrebné práce, predpísané revízie sú finančne hradené z 2 tokov :

 • z účtu Fondu opráv a údržby, po odsúhlasení domovým zástupcom ( pri nákladnejších prácach aj so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov )
 • z vlastných financií vlastníkov bytov a NP.