História firmy

ECCE, HOMO

Sú samozrejmosti bežného denného života a diania, ktoré si už málokedy uvedomujeme. Takými sú i naše obydlia, a to čo s nimi súvisí. Exkurz do týchto sfér je malým príspevkom pre uvedomenia si, že harmonizácia s trendom vývoja je v každej oblasti vlakom, do ktorého je nevyhnutné nastúpiť, ak nechceme, aby sme nezávratne pozerali na posledný vagón. A platí to aj o našich bytoch....

KEĎ SA POVIE : REFLEXIA

Z jaskynného obydlia sa ľudstvo v priebehu svojho vývoja "presťahovalo" do : domov, bytov, chát, bungalovov a iných druhov príbytkov.
Element bytového domu, či inač povedané "bytovky" sa uvelebil do realizovaných projektov architektov "modernej doby" po celej našej planéte.
Ako huby po daždi ich "vyrástli" tisícky, nevyhýbajúc sa ani nášmu regiónu a ešte presnejšie ani mestu Veľké Kapušany.
Súvisiace náležitosti - dodávky tepla, teplej vody - do týchto bytových domov boli a sú prirodzenosťou, ktorú si dnes už sotva uvedomujeme.

A BOLA VODA ...A BOLO TEPLO...

Ani nie tak dávno - začiatkom deväťdesiatych rokov - však teplá voda tiekla potrubnými rozvodmi vo Veľkých Kapušanoch iba od štrnástej do dvadsiatej druhej hodiny. A teplo sa rozlievalo trasami iba od šiestej do dvadsiatej druhej hodiny.
Kotle v kotolniach a vykurovací systém sa postupne zaniesol biomasou a často boli zaplavené teplovodné kanály.
Vtedajší mestský bytový podnik zápasil s čoraz horším technickým stavom kotolní.

UT SEMENTEM FECERIS, ITA (Cicero)
(Ako zaseješ, tak budeš žať)

Kronika zmien a premien sa začína písať rokom 1992, kedy sa vypracoval projekt na hydrantické vyregulovanie vykurovacej sústavy a zaviedla sa chemická úprava vody.
"Palubný denník" korábov - kotolní K-1 a K-3 sa zhusťuje.
Prečítame si to však in medias res :
...1993 - hydrantické vyregulovanie vyregulovanie vykurovacej sústavy,
...1994 - výmena dvoch kotlov s horákmi v kotolni K-3.
...1995 - transformácia mestského bytového podniku na súkromnú spoločnosť, MIBYT, s.r.o.
...2009 – prechod na Euro
...2009 - z dielne MVRR SR schválené dve žiadosti na poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch v obyt. domoch
...2010 - podaná žiadosť na VPZ bola tiež kladne posúdená a úver z tohto programu bol poskytnutý pre kompletnú revitalizáciu domu
...2011 - financovanie investičných prác v obyt. domoch je realizované aj prostredníctvom úverov z programu Slovseff II

VENI, VIDI ....
(Prišiel som, videl som...)

Otázka: "Qou vadis?" (Kam kráčaš ?) bola v čase transformácie viac než otázkou či výzvou. Bol to kategorický imperatív!
"Technické hodiny" tikali vo vzťahu k zariadeniam viac než hlasno. Beh za odchádzajúcim vlakom sa začal. Aj preto bolo nutné reagovať pružne a rýchlo.
Pomôžme si však argumentmi a faktami tých období.
...1995 - montáž regulačnej techniky do obidvoch kotolní.
...1996 - zavedenie ekvitermickej regulácie vykurovania v závislosti od vonkajšej teploty.
...1996 - výmena vložiek v komínových prieduchoch pre skvalitnenie spaľovacieho procesu.
...1996 - začiatok výmeny horákov v kotolniach za typy, ktoré dosahujú vysoké úspory.


PLAUTUS MAL PRAVDU
"Tebe aras, tibi occas, tibi seris,tibi item metis" (Platus)
(Sebe orieš, sebe bránami vláčiš, sebe seješ, sebe tiež žneš)

Tento pragmatický myšlienkový výraz si firma MIBYT s.r.o. uvedomovala a uvedomuje stále. Rešpektuje ho, ale hlavne sa ním riadi. V tejto sfére totiž aj za malé chyby, prehrešky, či pozabudnutia sa tvrdo platí.
Zúrovňovanie technického i ľudského faktora pri zabezpečovaní správy, bytov, dodávke TÚV a ÚK tak pokračovalo. Písali sa ďalšie diely úsilia o harmonizáciu: technických výdobytkov doby s každodennou činnosťou a prácou v prospech vlastníkov bytov.
Premisia - ekonomizmus - mal už pevné a trvalé miesto v spoločnosti.
Stručný exkurz nám napomôže orientácii v tejto oblasti, preto opäť in medias resp., vhupnutie do nej :
...1994 - rekonštrukcia šachiet na teplovodných vedeniach,
...1998 - inštalácia frekvenčných meničov otáčok elektromotorov na čerpadlách pre dodávku teplej úžitkovej vody. Automatika zabezpečuje modifikovaný výkon čerpadiel podľa potreby spotrebiteľov.
Výsledok : vysoké úspory elektrickej energie
...2000 - montáž termostatických ventilov na radiátory do obytných domov, súbežne s vnútorným hydrantickým vyregulovaním vykurovacej sústavy domu.
Výsledok: zníženie spotreby tepla v domoch od 10 -15 %,
... 2001 - rekonštrukcia starého elektrického vedenia v kotolniach K-1 a K-3.
...2002 - realizácia bezdrôtového prenosu dát medzi kotolňami,
...2003 - inovácia všetkých kompresorov v tepelných zdrojoch.
...2008 - I. etapa opravy rekonštrukcie automatizácie, teda bola kompletne inovovaná kotolňa K – 1
...2009 - II. etapa opravy rekonštrukcie automatizácie, teda bola kompletne inovovaná kotolňa K – 3
...2010 - III. etapa kompletnej opravy rekonštrukcie a modernizácie automatizačnej techniky v kotolniach K – 1 a K – 3
...2011 - bola uskutočnená IV. etapa opravy rekonštrukcie a modernizácie tepelného zdroja v kotolní K - 1 a K – 3,

A BOLA VODA ... A BOLO TEPLO PO DRUHÝKRÁT ...

Tak ako všetko iné a ostatné nie je ani voda ako voda.
Je nekvalitná i kvalitná, je u nej nižšia i vyššia spotreba a prirodzene je aj neefektívne i efektívne hospodárenie s ňou. O to viac to platí pri teplej úžitkovej vode, či teplej vode v radiátoroch - v súvislosti s hospodárením s bytmi.
A tak Odysea zefektívňovania pokračovala.
...2003 - osadenie hospodárnejších čerpadiel a renovácia uzatváracích ventilov na trasách teplovodného vedenia pre teplú úžitkovú vodu,
...2004 - výmena starých bojlerov v kotolniach za doskový výmenník, čím sa skvalitnila výroba TÚV a znížili náklady na výrobu,
... 2005 - inovácia počítačového riadiaceho systému,
... 2006 - rekonštrukcia teplovodného vedenia, výmena horáka, zahájenie aplikácie kamerového systému do zdrojov.

BYT, ČI NEBYT ...

"Skomolené" parafrázovanie Hamleta je v tomto prípade na mieste. Veď nikomu z bývajúcich v bytoch nie je jedno koľko zaplatí za služby, TÚV a ÚK.
Úsilie MIBYT - u ako to potvrdzuje aj vyššie uvedený obsah príspevku bolo a je vždy v úzkej spätosti so snahou o dosiahnutie čo najlepšieho, najefektívnejšieho výsledku.
Tento proces nemá koniec a naďalej aj perspektívy, sú spájané s technickým vývojom. Tieto vízie a strategické ciele možno výhľadovo, uviesť v nasledujúcich faktoch.


SUMMA CUM LAAUDE
(Výborne, s vyznamenaním)

Tak možno hodnotiť dnešnú úroveň MIBYT - u, ktorý sa dnes v rámci Slovenska, radí medzi najefektívnejších správcov bytov a NP od roku 1995.
Je to však vrtkavé hodnotenie, ktoré sa môže pri zaváhaní, či nerozhodnosti do budúcich období, zvrátiť, či zmeniť.
Manažment spoločnosti má preto imperatívy efektívnosti, kvality a rozvoja, neustále na pamäti.
Veď, povedané slovami Herakleita : "Pantha rhei" (Všetko plynie) a vôbec nie je jedno, či ste "nad" alebo "pod" vodou.