Bytová politika

V oblasti správy obytných domov sa spoločnosť opiera na dlhodobú ustálenosť výkonov a isté postavenie a pôsobenie v tejto oblasti, nakoľko pod jej výkon správy patrí cca 90 % spravovaných obytných domov vo vlastníctve fyzických osôb. Pre maximálnu spokojnosť zákazníka využívame len kvalitné programové vybavenie, vďaka čomu sme prístupní a okamžite schopní reagovať na potreby zákazníka aj mimo našich stránkových dní.

Správa a údržba bytového fondu , poskytovanie služieb súvisiacich s užívaním bytov je zabezpečovaná v zmysle Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Zmluvami o výkone správy.

Správu domu sme povinní vykonávať samostatne v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet. Hospodárime s nimi s odbornou starostlivosťou a zastupujeme v prvom rade záujmy vlastníkov. Analyzujeme potreby zákazníka na základe stretnutia a pravidelného kontaktu zodpovedných predstaviteľov obidvoch strán.

Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje ZÁSTUPCA VLASTNÍKOV ( tzv. domový dôverník ), zvolený na schôdzi vlastníkov. V prvom rade vlastníci bytov v dome majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných častiach a spoločných zariadenia domu na schôdzi vlastníkov.

Spolupracujeme so 60 zástupcami vlastníkov ( domovými dôverníkmi ) jednotlivých bytových domov/ resp. vchodov. Pri správe bytového fondu sme posledným ale zároveň nosným článkom , čo sa týka priameho styku s vlastníkmi bytov a preto komunikácia s ľuďmi je jedna z najdôležitejších činností.

Všetky náležitosti sú zakotvené v Zmluve o výkone správy.