Sledovanie - vymáhanie pohľadávok

Nepretržite sledujeme vývoj nedoplatkov a realizujeme opatrenia a nástroje na ich elimináciu. Zasielame upomienky, výzvy, postupujeme na súdne vymáhanie a výkon dražby.

Práva a povinnosti vlastníkov bytov sú určené zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, Občianskym zákonníkom a uzavretou zmluvou medzi vlastníkom bytov a správcom.

Na zabezpečenie prevádzky, údržby, opráv, správy domu a plnení, správca zabezpečil v súlade s § 8 ods. 3 Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov otvorenie samostatného účtu v SLSP, a.s., UniCreditBank pre každý blok na platby vlastníkov. Z tohto účtu sú hradené všetky plnenia. Vlastníci bytov, spoločných častí a zariadení sú povinní uhrádzať:

 • mesačné zálohové platby za plnenia spojených s užívaním bytov, spoločných častí a zariadení domu,
 • poplatky za výkon správy,
 • preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv spoločných častí, zariadenia a príslušenstva domu.

Platby - vyššie uvedené - je vlastník bytu, spoločných častí a zariadení povinný podľa § 10 ods. 1 Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke, najneskôr do posledného dňa toho ktorého mesiaca.

V prípade omeškania s platbami je vlastník bytu, spoločných častí a zariadení povinný zaplatiť správcovi úrok z omeškania podľa § 3 Nariadenia vlády SR č. 87//1995 Z.z. v znení Nariadenia č. 586/2008 Z.z.

Spôsoby vymáhania pohľadávok :

 • Upomienka
  V prípade ak vlastníkovi vznikne nedoplatok za služby spojené s užívaním bytu, je upovedomený upomienkou, kde je určená lehota na zaplatenie vzniknutého nedoplatku. Upomienka sa posiela dlžníkovi prostredníctvom pošty ako doporučená zásielka. Od doručenia upomienky sa počíta lehota na uhradenie dlhu.
 • Výzva
  Ak dlžník v uvedenom termíne nezaplatí svoj dlh, správca mu posiela prostredníctvom povereného právneho zástupcu výzvu na zaplatenie vzniknutého dlhu. Na základe tejto výzvy dlžník je vyzývaný na zaplatenie dlhu v určenej lehote spolu s úrokmi z omeškania a nákladmi spojených s poštovným.
 • Návrh na prerušenie dodávky služieb: TÚV, SV a tepla na základe ZoVS
  Dlžník je upovedomený o výške svojho dlhu a stanoví sa mu lehota na zaplatenie svojho dlhu. V prípade, ak svoj dlh za služby spojené s užívaním bytu neuhradí v stanovenej lehote, správca pristúpi k prerušeniu dodávky služieb v byte.
 • Návrh na vydanie platobného rozkazu
  Ak v stanovenej lehote dlžník svoj dlh s príslušenstvom neuhradí, správca svoj nárok začne vymáhať súdnou cestou. Keďže dlžníci zapríčinili vznik súdneho sporu tým, že neplatili mesačné zálohové platby, správca navrhuje, aby dlžníci boli zaviazaní aj k náhrade trov konania (0,5 % z dlžnej sumy, najmenej však 500,- Sk) ako aj trov právneho zastúpenia vyčíslené podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. § 10 ods.1. Na návrh právneho zástupcu súd vydá platobný rozkaz, kde ukladá dlžníkovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatili správcovi dlžnú sumu spolu s príslušenstvom, t.j. úroky z omeškania, trovy konania a trovy právneho zastúpenia, alebo v tej istej lehote podal odpor na príslušnom súde.
  Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, musí byť označené, proti ktorému rozhodnutiu súdu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie súdu napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísaná a datované. Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis. Súčasne treba zaplatiť aj súdny poplatok za podanie odporu. S podaním odporu vznikajú aj ďalšie trovy právneho zastúpenia.
 • Návrh na začatie exekučného konania
  Dlžníci napriek právoplatnému rozsudku súdu neuhradili svoj dlh, preto správca navrhuje, aby bolo proti ním začaté exekučné konanie za účelom vymoženia dlhu a to všetkými formami prípustnými exekučným poriadkom a O.s.p.. Exekúciu navrhuje vykonať :
  • prikázaním pohľadávky odpísaním z účtu dlžníkov v peňažnom ústave,
  • predajom nehnuteľností, hnuteľností vo vlastníctve dlžníkov.
  Exekučným procesom vzniknú ďalšie výdavky: trovy poverenia exekútora, ďalšie trovy právneho zastúpenia ako aj trovy exekučného konania.
  Na návrh správcu exekútorský úrad vydá :
  • upovedomenie o začatí exekúcie
   • predajom nehnuteľnosti,
   • zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľnosti v zmysle vykonateľného právoplatného platobného rozsudku, ktorý vydal Okresný súd. Týmto upovedomením zakazuje, aby dlžník svoje nehnuteľnosti previedol na niekoho iného alebo aby ich zaťažil a nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa zákona č. 233/95 Z.z. podlieha exekúcii, do výšky vykonateľnej pohľadávky. Ďalšej vyzýva dlžníka, aby uspokojil pohľadávku správcu najneskôr do 14 dní od doručenia upovedomenia, inak bude vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie a vykonaná exekúcia. Ukladá dlžníkovi, aby do 3 dní od doručenia upovedomenia oznámil exekútorovi, či a kto má k nehnuteľnosti predkupné alebo iné vecné právo s poučením, že pri neoznámení zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
  • upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie
   • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov.
   Dlžník môže vzniesť do 14 dní od doručenia upovedomia námietku proti exekúcii v zmysle § 50 ods. 1 zák.č. 233/1995 Z.z. u súdneho exekútora, ktorý upovedomenie vydal. Proti trovám exekúcie možno vzniesť námietky do 3 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. V zmysle zákona NR SR č. 71/1992 Z.z. v znení zákona č. 457/2000 Z.z. podľa položky č. 13 písm. f), sú námietky spoplatňované a to 5% z vymáhaného nároku, najmenej 500,- Sk a najviac 200.000,- Sk.
 • Návrh na vymáhanie pohľadávky prostredníctvom dražobnej spoločnosti
  Na návrh správcu pohľadávka sa môže vymáhať dražbou. Dražobná spoločnosť v zmysle rámcovej zmluvy o vymáhaní pohľadávok uzatvorenej v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, vyzýva dlžníka na uhradeniu dlhu spolu s príslušenstvom ako aj nákladov a odmeny dražobnej spoločnosti 15 % z výšky vymáhanej pohľadávky. Ak dlh nie je uhradený v plnej výške a v stanovenej lehote, dražobná spoločnosť pristúpi k predaju nehnuteľnosti formou dobrovoľnej dražby v súlade so zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov. V zákonom stanovenej 30 dňovej lehote dlžník má možnosť dobrovoľne splniť svoju pohľadávku. Táto lehota začína plynúť odo dňa doručenie oznámenia výkonu záložného práva.
  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v zastúpení správcom podajú návrh na vykonanie dražby, prehlásenie záložného veriteľa dražobnej spoločnosti. Súčasne sa uzatvára zmluva o vykonaní dražby medzi nimi.
  V prípade, že dlžník uhradí dlžnú sumu vrátane nákladov dražby a odmeny dražobníka, dražobník od dražby upustí. Navrhovateľ, t.j. správca je povinný predložiť dražobníkovi do otvorenia dražby žiadosť na upustenie od dražby.

V opačnom prípade, keď dlh sa nevyplatí, dlžníkovi sa doručí :

 • oznámenie o začatí výkonu záložného práva, kde sa stanovuje ďalšia lehota na zaplatenie dlžnej čiastky,
 • po uplynutí stanovenej lehoty na zaplatenie dlhu, potvrdenie o registrácii údajov a uverejnení listiny v Notárskom centrálnom registri dražieb, ktoré vyhotovuje notár,
 • oznámenie o dobrovoľnej dražbe, kde sa určia napr.: dátum konania dražby, čas otvorenia dražby, miesto konania dražby, ohodnotenie predmetu dražby, najnižšie podanie a ďalšie,
 • po úspešnom vydražení nehnuteľnosti notár vyhotovuje notársku zápisnicu, kde sa osvedčuje priebeh verejnej dražby. Následne vydá potvrdenie o registrácii údajov a uverejnení listiny v Notárskom centrálnom registri dražieb, kde sa oznamuje výsledok dobrovoľnej dražby.

Na základe uvedeného dražobník podá :

 • návrh na zápis vydražiteľa ako vlastníka vydraženého predmetu dražby na Katastrálny úrad,
 • oznámenie - písomnú správu o výkone záložného práva k predmetu dražby, odovzdanie výťažku dražby,
 • oznámenie - deň zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením.