Predpis služieb

Medzi základné činnosti, ktoré naša správa poskytuje patrí:

 • komplexné zabezpečenie správy nehnuteľností,
 • zabezpečenie služieb spojených so správou a potrebné na prevádzku objektov,
 • stanovenie zálohových platieb spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru,
 • sledovanie riadnej a včasnej platby za plnenia,
 • dohľad nad zmenami vlastníckych práv bytov a nebytových priestorov ( NP ),
 • sledovanie vývoja nákladov a cien za poskytnuté služby,
 • pravidelný kontakt so zástupcami vlastníkov a príprava potrebných podkladov podľa ich požiadaviek,
 • stretnutia a schôdze v prípade potreby s vlastníkmi bytov a NP,
 • sledovanie a vymáhanie pohľadávok od vlastníkov bytov a NP,
 • zabezpečenie služieb podľa požiadaviek väčšiny vlastníkov bytov v dome,
 • komplexné poradenstvo ohľadom bytovej politiky.

Úsek bytovej politiky: Každá zmluva o výkonne správy uzatvorená podľa § 8a zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v platnom znení o vlastníctve bytov a NP ustanovuje vzájomné práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov pri zabezpečovaní správy prevádzky, údržby a opráv domu.

Jednou z povinností správcu je určenie výšky mesačných úhrad za plnenia, táto časť je aj pre samotného vlastníka najdôležitejšia. V našej spoločnosti to má na zodpovednosti predpisovateľka služieb.

Výška úhrady za plnenia ( služby ) spojené s užívaním bytu je závislá od skutočností, ktoré sa menia, v závislosti od napr.: množstvo odobratej vody alebo energie, počet osôb bývajúcich v byte. Preto sa v zmluve dojednávajú iba preddavky, ktoré sa raz ročne zúčtujú. Správca je oprávnený zmeniť výšku mesačných úhrad za plnenia, ak je na to dôvod vyplývajúc zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutia cenových orgánov, zo zmeny rozsahu poskytovaných služieb, alebo ak sa na tom dohodnú vlastníci bytov v dome.

Obsahuje tieto položky:
Súčasťou mesačnej úhrady za plnenia je aj preddavok do Fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚO), ktorý slúži na financovanie výdavkov spojených s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov ( NP ) v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady. Vlastníci bytov a NP v dome vykonávajú úhrady do FPÚO podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby FPÚO domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25% z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.

Výšku platieb uvedie správca vždy v aktuálnom evidenčnom liste zálohových platieb každému vlastníkovi bytu.

Rozúčtovanie nákladov vykonávame najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka a predkladáme ich písomne vlastníkom bytov.

Predpisovateľka služieb okrem iného zabezpečuje:

 • vedie a zodpovedá za presnú evidenciu obyvateľov spravovaných spoločnosťou,
 • vedie čestné prehlásenia o počte osôb,
 • úhrady za služby určuje v spolupráci s ekonómkou strediska SVT,
 • sleduje vývoj nákladov v spolupráci s ekonómkou za poskytnuté služby,
 • spolupracuje s inkasným strediskom, bankovým subjektom,
 • zaznamenáva zmeny, a ak to povaha zmeny vyžaduje, vyžiada potvrdenie príslušnej inštitúcie,
 • vedie evidenciu agendy neplatičov a predkladá ich predkladateľke súdnych a dražobných prípadov,
 • spolupracuje s vlastníkmi pri odpredaji bytov,
 • spolupracuje s vedúcou správy bytov pri kvalifikovanom vybavení doporučených sťažností, žiadosti, pripomienok súvisiacich s bývaním.

viac informácii Vás poskytne vedúca bytovej politiky Mgr. Havrilová Anikó.